KHÓA HỌC THIẾT KẾ POWERPOINT GAME || PHẦN 4 : GAME DESIGN || BÀI 1 : TRÁI TÁO RƠI

KHÓA HỌC THIẾT KẾ POWERPOINT GAME || PHẦN 4 : GAME DESIGN || BÀI 1 : TRÁI TÁO RƠI


10 , nan , #KHÓA #HỌC #THIẾT #KẾ #POWERPOINT #GAME #PHẦN #GAME #DESIGN #BÀI #TRÁI #TÁO #RƠI

Các bạn có thể download game và tài nguyên thực hành ở đây

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận