ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១០ (ត ថ្ងៃទី២) ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល​ ឈ្វ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស

ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១០ (ត ថ្ងៃទី២) ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល​ ឈ្វ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស


29 , 5.00 , #ថនកទ២ #ភសខមរ #មរនទ១០ #ត #ថងទ២ #ពយញជនផញជង #ឈង #ឈន #ឈម #ឈល #ឈវ #អនកគរ #ញម #សដលស

#ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១០ (ត ថ្ងៃទី២) ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល​ ឈ្វ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស បឋមគួចម៉េងលីទួលបេង ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម
#សូមអាណាព្យាបាល ឪពុកម្តាយ ជួយកូនៗផង
#For Help Kid In Grade 2 (Khmer).
#For New Teacher Guideline.

Please help to subscribe and share ♥ All The Real Life and Nature ♥ channel.
????
—- /// —

* Our Channel All The Real Life and Nature always upload Khmer and Mathematics Lesson about:
????Khmer language Grade 1,
????Khmer language Grade 2,
????Khmer language Grade 3,
????Mathematics grade 1,
????Mathematics grade 2,
????Mathematics grade 3.

* Channel All The Real Life and Nature always focus on learning
Khmer, Mathematics,
Teacher, and Student.
— // —

Select the Khmer language and Mathematics by the following grade level:
????ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 1:
????ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 2:
????ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 3:
????គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 1:
????គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 2:
????គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 3:
—- // —-

????#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ៣ គណិតវិទ្យា #Grade 3: Mathematics:
????#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ២ គណិតវិទ្យា #Grade 2 Mathematics:
????#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ១ គណិតវិទ្យា #Grade 1 Mathematics:
????#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ៣ ភាសាខ្មែរ #Grade 3 Khmer:
????#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ២ ភាសាខ្មែរ #Grade 2 Khmer:
????#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ១ ភាសាខ្មែរ #Grade 1 Khmer:
—- // —-

ទំនាក់ទំនងយើង:
????Facebook:
????Youtube:
????Gmail: davuthid6@gmail.com
????Phnone Number: +85566322168
—- // —-

Thank you inside and out. Our Supported Countries!
All The Real Life and Nature.

Nguồn: https://game5s.net/

Viết một bình luận